Visioner og mål

Skanderborg Sogn er en del af Folkekirken:

Sognets virke tager udgangspunkt i den evangelisk, lutherske kristendom.

Sognets mål er at give mulighed for, at tro, håb og kærlighed kan blive en levende virkelighed for mennesker og at fremme gode relationer mellem mennesker i sognet.

Sognets virke udøves på følgende måder:

 • Gudstjeneste
 • Undervisning
 • Diakoni
 • Inddragelse af frivillige
 • Dialog

Sognet udfører følgende samfundsopgaver:

 • Personregistrering og begravelsesmyndighed
 • Kirkegårdsdrift
 • Kulturarvsforvaltning

Gudstjeneste

Vision:

At det skal blive naturligt for alle i sognet at deltage i gudstjenester og kirkelige handlinger

Mål:

Det tilstræbes i stigende grad at holde gudstjenester under mange forskellige former

 • Der holdes mindst én højmesse i sognet hver søndag

 • Der holdes mindst én børne- eller familiegudstjeneste om måneden, samt mindst et par ungdomsgudstjenester årligt

 • Der holdes en gudstjeneste uden dåb hver måned

 • Der holdes alternative gudstjenester på hverdage

 • Der holdes gudstjenester på byens plejehjem og plejecentre.


Det tilstræbes, at der bliver gode anledninger til at gå i kirke

 • Der udsendes invitationer til de grupper, som en gudstjeneste særligt er tilrettelagt for.

 • Kor og andre interessegrupper i sognet inviteres til at deltage i gudstjenesters tilrettelæggelse og afholdelse

 • Det tilstræbes, at ønsker fra foreninger, institutioner og arbejdspladser i sognet om særlige gudstjenester imødekommes

 • Børne- og voksenkor medvirker ved gudstjenester


Det tilstræbes at en kirkelig handling bliver betydningsfuld for personerne.

 • Præsterne har samtale med de relevante personer før handlingen.

 • Præster og øvrige medarbejderne medvirker til en værdig afvikling af kirkelige handlinger

 • Ved begravelser, anvisning af gravsteder m.m. viser kirkegårdens personale omsorg og vejleder om de praktiske ting


Undervisning

Vision:

At arbejde for at børn, unge og voksne bliver fortrolige med kristendommens grundelementer og det kristne menneskesyn

 

Mål:

Der tilbydes forældre støtte til dåbsoplæring.

 • Der gennemføres samtaler med forældrene før barnets dåb

 • Der inviteres til dåbstræf for barn og familie ved 3 og 4 års alderen.

 • Der tilbydes babysalmesang

 

Der tilbydes konfirmandundervisning og juniorkonfirmandundervisning.

 • Der tilbydes juniorkonfirmandundervisning til alle 3.kl.elever og børnefamiliegudstjeneste i tilknytning hertil.

 • Der gives konfirmandundervisning med tilhørende gudstjeneste og andre arrangementer.

 

Der tilbydes juleafslutninger til institutioner og skoler.

 

Der tilbydes kirke-skole samarbejde

 • Der tilbydes f.eks. salmesangsprojekt, musical, påskevandring og kirkebesøg.

 • Der tilbydes gæstelærerfunktion i emneuger om identitet og sorg m.m..

 • Der rådgives om kristendomsundervisning, emner og materialer ved skoler og ungdomsuddannelserne samt frivillige organisationer som f.eks. spejdere og FDF.

 • Der tilbydes sjælesorg ved sorg og krise

   

Der tilbydes undervisning for voksne

 • Der tilbydes kristendomsundervisning for voksne, højskoledage, sogneaftener, studiekredse, sognerejser og foredrag.


Diakoni

Definition:

Diakoni er kristen næstekærlighed i praksis, dvs. menneskeligt nærvær og omsorg for mennesker, der har det svært. 

 

Vision:

At styrke og udvide vores diakonale indsats og engagement i Skanderborg, idet vi særligt vil arbejde på at lette ensomhed og tilbyde fællesskaber i kirken.

 

Mål:

 • At give tilbud om sjælesorg og åndelig omsorg

 • At kirken er til stede på Sølund ved præst og frivillige

 • Fællesspisning til højtider

 • Café i Kirkecenter Højvangen en gang om ugen.

 • At udlåne lokaler til foreninger med diakonale opgaver til bl.a. AA og selvhjælpsgrupper

 • At arbejde på og med integration i samarbejde med bl.a. Projekt Højvangen og med migrantmenigheder.

 • At alkoholfri vin tages op til diskussion i menighedsråd

 • At Skt. Nicolaj-tjenesten synliggøres på sognets hjemmeside.


Frivillige

Vision:

I stigende grad at inddrage mennesker i alle aldersgrupper i kirkens frivillige miljø.

 

Vi vil invitere til frivilligt medarbejderskab i forskellige sammenhænge i sognet, så frivillige i stigende omfang oplever at være med i et udfordrende og givende fællesskab. Vi vil bestræbe os på i videst mulig udstrækning at samarbejde med lokale foreninger og organisationer.

Eksisterende frivilliggrupper:

 • Sogneindsamling

 • Spis-sammen-aftener

 • Syng-sammen

 • Højtidsaftener

 • Legestuen

 • Festivalkirken

 • Højskoledage

 • Børnepassere

 • Skærtorsdagsgudstjeneste

 • Plejehjemsgudstjenester

 • Mother Theresa

 • Sølund-festivalen

Mulige frivilliggrupper i fremtiden:

 • Spaghetti-gudstjenester

 • 10 årlige gudstjenester uden dåb

 • Noget kun for mænd

 • Noget for unge, á  la Café duG

For de frivillige:

Sognet påskønner frivillige medarbejderes indsats ved at holde særlige arrangementer for og med dem.

 • Frivilligaften en gang om året for alle frivillige

 • Sommertur

 • Foredrag og koncerter for de frivillige

 • Brochure med de frivillige grupper udarbejdes, som kan laves både på print og komme på nettet.

 • At der er kontaktpersoner til de forskellige grupper, så man ved, hvordan man kan komme i kontakt med dem.


Dialog

Vision:

At sikre, at sognets aktiviteter afspejler kristne grundholdninger, og at sognet er i dialog med mennesker, som har andre livsforståelser end den evangelisk, lutherske.

Mål:

Sognet bestræber sig på at være ?gå-ud-kirke?

 • Sognet bestræber sig på, at de diakonale aktiviteter er åbne for alle i sognet.
 • Sognets aktiviteter offentliggøres og omtales i Kirkebladet, i lokale medier og på sognets hjemmeside
 • Sognet deltager med indslag i kulturarrangementer i byen. Sognet inviterer til religionsdialog med andre religioner og trossamfund.

Slotskirken fungerer under Skanderborg Festival som Festivalkirke

 • Kirken er åben så festivalgæster får lejlighed til at se kirkerum og døbefont
 • Der gives mulighed for gudstjeneste og sjælesorg.

Der arbejdes på at komme mennesker i møde, som befinder sig i grænseområdet mellem kristendom og andre livsforståelser.

 • Der tilbydes deltagelse i alternative gudstjenester
 • Der tilbydes samtaler og studiekredse

Samarbejde i øvrigt

 • Der samarbejdes med andre sogne i provstiet, Det mellemkirkelige Råd, øvrige råd og organisationer m.m.

Personregistrering og begravelsesmyndighed

Vision:

Også fremover at sikre, at borgerne får god og respektfuld vejledning og sagsbehandling i forbindelse med personregistrering og begravelsesanmodning, og at opgaverne udføres effektiv og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Mål:

 • Der foretages grundregistrering i forbindelse med fødsel og død, navngivning og navneændring uanset kirkeligt tilhørsforhold

 • Dåb og vielse samt medlemskab af folkekirken registreres

 • Samfund og borgere udrustes med valide og brugbare attester

 

Indsatsområder:

 • At integrere administration og kirkegårdsdrift

 • At etablere digitaliserede kirkegårdskort på alle tre kirkegårde


Kirkegårdsdrift

Vision:

At sikre en effektiv drift af kirkegårdene og vil sikre, at kirkegårdene giver gode rammer for afholdelse af begravelser og for etablering af gravsteder.

 

Mål:

 • Der stilles i henhold til lovgivningen kirkegårde til rådighed for alle uanset kirkeligt tilhørsforhold.

 • Der tilbydes gode og værdige rammer omkring gravminder

 • Det tilbydes folkekirkens medlemmer, at kirken tager vare på begravelseshandlingen


Kulturarvsforvaltning

Vision:

Vi vil sikre, at folkekirkens historiske bygninger i sognet passes og vedligeholdes i respekt for deres historie og med skyldig hensyn til deres anvendelse.

 

Mål:

 • Kirkens historiske bygninger vedligeholdes i samråd med Stift og Nationalmuseum

 • Kirkens historiske bygninger fornyes og vedligeholdes, så de giver nutidige og gode rammer for liv og arbejde

 

Indsatsområde:

 • Nyt informationsmateriale om kalkmalerierne i Skanderup Kirke

 • Nyt informationsmateriale om kirkerne

 • Etablering af ?series pastorum? i begge kirker