Skanderborg Sogns personalepolitik

Skanderborg Sogns personalepolitik

Personalepolitikken tegner et billede af de holdninger og den adfærd, som karakteriserer hverdagen for medarbejdere og menighedsråd i Skanderborg Sogn. Samtidig er personalepolitikken vejledende for, hvordan vi møder frivillige og borgere, som har behov for kirkelig betjening.

Der er en tæt sammenhæng imellem menighedsrådets visioner og mål og personalepolitikken. Visionerne og målsætningerne afspejles i personalepolitikken, og de bringes et skridt nærmere konkretisering, fordi personalepolitikken medvirker til at sikre, at rammerne, dvs. de fornødne kompetencer og medarbejderressourcer, er til stede i sognet.

Personalepolitikken tydeliggør rammerne for opgaveløsningen, og bidrager til at skabe en fælles kultur og trivsel på arbejdspladsen, fordi den medvirker til at afstemme adfærd og handlen efter værdierne i personalepolitikken. Personalepolitikken bidrager således til at fastholde Skanderborg Sogn som en attraktiv arbejdsplads.

Personalepolitikken er ikke statisk. Den bør til stadighed tilpasses de aktuelle forhold på arbejdspladsen og i sognet. Viden om og formidling af indholdet af personalepolitikken er afgørende for et frugtbart samarbejde. Personalepolitikken gælder for alle medarbejdere og menighedsrådet.

 

Menneskesyn og grundholdninger

Skanderborg Sogn er en del af Folkekirken og hviler som sådan på grundfæstede holdninger om alment menneskeværd og tolerance.  Hensynet til den enkelte i den specifikke situation vejer tungt.

Folkekirken er en kombination af tradition og kontinuitet, og som sådan er det af værdi at skabe balance imellem grundfæstede holdninger og krav om forandring.

Vi anser fællesskab for et grundvilkår, kun i relation til andre får vi egentlig værdi. Accept af forskellighed, tillid, åbenhed og anerkendelse er nøgleord i vores menneskesyn.

Personalepolitikken er derfor præget af værdier frem for regler. Det betyder, at ikke alle situationer, som er sammenlignelige, får samme udfald, og den bedste løsning i en konkret situation kan variere afhængig af omstændighederne.

 

Samarbejde: information og kommunikation

Godt samarbejde
er baseret på klarhed om mål og konkret opgave. Godt samarbejde forudsætter tilstrækkelig information og kommunikation. Medarbejderne skal være indstillet på samarbejde og gensidig kollegial støtte.

Klar information 
er udgangspunktet for god opgaveløsning. Information i samarbejdsrelationer er et fælles og et individuelt ansvar. Alle har et ansvar for, at de nødvendige informationer formidles og er til stede i opgaveløsningen. Alle har et ansvar for at sikre sig tilstrækkelig viden og at videregive den til relevante samarbejdspartnere.

Kommunikation 
og dialog er forudsætninger for effektiv opgaveløsning og for tryghed i arbejdssituationen. Den rette viden på det rette sted er en udfordring og et ansvar, som både medarbejdere og menighedsråd må tage på sig. Menighedsrådet formidler ændrede krav til opgaveløsning til medarbejderne og sikrer i en åben dialog med den enkelte, at de relevante kompetencer er til stede eller erhverves, sådan at fleksibiliteten i medarbejderens arbejdstilrettelæggelse opretholdes.

Forandring og udvikling
er en del af ethvert arbejdsliv - også af den folkekirkelige hverdag. Omverdens forventninger til Folkekirken ændres løbende, opgaver omdefineres, og der stilles nye krav til medarbejdere og menighedsråd. Personalepolitikken definerer rammerne for medarbejdernes tilpasning til nye krav, idet forandring også indebærer muligheder og ikke blot begrænsninger.

 

Personlig udvikling - efteruddannelse og kompetencer

Personalepolitikkens værdigrundlag er udgangspunktet for den løbende dialog om kompetenceudvikling, som finder sted imellem medarbejdere og menighedsrådets kontaktpersoner. En del af medarbejderens personlige og faglige udvikling finder sted i udførelsen af det daglige arbejde, tilrettelæggelsen og ansvaret for eget arbejde. Denne udvikling understøttes løbende af den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS).  I MUS-samtalen inddrages efter- og videreuddannelse, kompetenceudvikling og udfærdigelse af skriftlige udviklingsplaner. Der tilbydes desuden gruppeudviklingssamtaler (GRUS) og seniorsamtaler til medarbejderne.

 

Ansættelse - introduktion af nye medarbejdere - fratrædelse

Ansættelse:
Opfyldelsen af menighedsrådets visioner og mål forudsætter medarbejdere, som har de rette kvalifikationer. Menighedsrådet stræber efter at ansætte medarbejdere i ledige stillinger, som bedst lever op til disse krav. Betjeningen af borgere, som efterspørger kirkelig betjening, forudsætter også velkvalificerede medarbejdere. Almene personlige kompetencer og menneskelig ballast er sammen med faglige kvalifikationer afgørende for god dialog såvel i samarbejdsrelationer som i forhold til offentligheden..

Introduktion af nye medarbejdere:
Det er vigtigt, at nye kollegaer føler sig velkomne fra den første dag og hurtigst muligt kommer til at fungere fagligt og socialt. Kontaktpersonerne og medarbejderne modtager den nye kollega og introducerer denne til arbejdspladsen så hurtigt og fleksibelt som muligt. Præcise arbejdsbeskrivelser sikrer viden og klarhed om krav og forventninger til opgaveløsningen. Menighedsrådets visioner og mål og personalepolitikken bidrager til forståelsen af det fælles ansvar.


Fratrædelse:
Ansættelsesforhold kan ophøre frivilligt og ufrivilligt. Personalepolitikkens værdier afspejles i den måde, man tager afsked med en medarbejder. Ordentlighed er et nøgleord her. I situationer, hvor ansættelsesforholdet misligholdes, handles der i overensstemmelse med gældende regler og procedurer. Det sker også, at medarbejdere må afskediges af årsager, de ikke selv er herre over. Menighedsrådet er indstillet på at støtte den enkelte i sådanne situationer. I forbindelse med at medarbejdere forlader deres stilling gennemføres fratrædelsessamtaler.

 

Arbejdsmiljø og trivsel - sygdom og fastholdelse

Arbejdsmiljø:
Et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen er uomgængeligt.  Derfor er det en selvfølge, at sikkerhedsbestemmelser overholdes, og at redskaber og værktøj anvendes på en måde, så der ikke sker skader eller overbelastninger. Ny teknologi bidrager ofte til en mere rationel arbejdsgang, understøtter en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet og forbedrer sikkerhed og arbejdsmiljø. Arbejdspladsvurdering (APV) foregår efter givne retningslinjer.

Trivsel:
I forskellige livsfaser kan der være behov for at tilrettelægge arbejdstiden og organisere arbejdet forskelligt. Ligeledes kan der også være perioder i løbet af året, hvor der er stort pres på grund af mange tjenester i kirken og andre aktiviteter.

Anerkendende dialog 
og respekt for den enkeltes faglighed og personlighed bidrager positivt til bedre trivsel. På samme måde sikrer klarhed om forventninger til hinanden i arbejdssituationen større arbejdstilfredshed.

Fleksible rammer for tjenestefrihed og orlov 
er med til at give en god balance mellem arbejds- og familieliv. Ved vurdering af tjenestefrihed og orlov tages afsæt i de personalepolitiske værdier, og der er ingen retningslinjer for tjenestefrihed og orlov. Ved beslutning om tjenestefrihed og orlov tages der udgangspunkt i den enkelte ansattes situation og sognets behov. Tjenestefrihed og orlov aftales med kontaktpersonen.


Frihed med løn gives generelt i akutte situationer. Frihed til situationer, som kan planlægges, vurderes i hvert enkelt tilfælde. Aftaler om orlov udarbejdes skriftligt, sådan at orlovsperioden og vilkårene for tilbagevenden til arbejdsstedet er fastlagt. Afslag på orlov begrundes skriftligt.

Sygdom og fastholdelse:
Sygdom er lovligt forfald. En attraktiv arbejdsplads medvirker til at forbygge skader og sygdomme. Sygefraværets omfang er ofte en indikator på det gode arbejdsmiljø. Sygefraværssamtaler er lovpligtige, men tjener også til at afklare, hvordan den sygemeldte medarbejder bedst kan hjælpes tilbage til arbejdet.

 

Rygning og alkohol

Rygning:
Vi ønsker at have et godt og sundt indeklima på arbejdspladsen. Ingen udsættes for passiv rygning. Derfor ryges der ikke indendørs.

Alkohol:
Menighedsrådet har følgende retningslinjer vedrørende alkohol:

  Der må ikke indtages alkohol i arbejdstiden.    
  Der må indtages 1 fyraftens øl på fredage.
  Runde fødselsdage må fejres med en enkelt genstand.
  Undtaget herfor er julefrokost og receptioner.

Omsorg og forebyggelse:
Det er en medmenneskelig og kollegial pligt at støtte op om en kollega, som udviser tegn på et misbrugsproblem. Medarbejdere, som ønsker det, tilbydes rygestopkurser. Ved alkoholmisbrug tilbydes hjælp til afvænningsbehandling

Links

Vedr. centralt fastsatte regler: http://www.folkekirkenspersonale.dk/vejledninger/  → menupunkt "Udkast til personalepolitik" → del 3 "En kort beskrivelse af udvalgte regler"

Evaluering

Vedtaget på menighedsrådsmøde i Skanderborg Sogns Menighedsråd den 31. marts 2011.

Evalueret på menighedsrådsmøde den 26. oktober 2017.

Personalepolitikken evalueres igen af medarbejdere og menighedsråd i foråret 2021