Ordinært menighedsrådsmøde

Torsdag, den 23. november 2017 kl. 19:00 – 21:00

i Kirkecenter Højvangen

Afbud: Lars Nørding, Kirsten Brix Lauridsen, Lone Temnæs, Nancy Jeppesen og Leif Sørup.

Tilstede: Menighedsrådet: Sonja Dygaard, Inge Frandsen, Bodil Ladegaard, Nicklas Lauritzen, Birthe Meto, Karen-Bodil Ravn, Christian Pårup, Jørgen Rasmussen, Jens-Ole Ankjær, Carl Erik Rasmussen, Joan Brøgger, Tove Brøndum Jensen, Rasmus Kolding, Christina Ryberg, Anette Vennervald (ankom 19.30). Stedfortrædere: Erik Ancker, Anny D. Jessen Sognepræster: Line Rudbeck, Heidi Torp, Kristian R. Skovmose, Peder K. Roulund.
Andre: Medarbejderrepræsentant Lene L. Thorvaldsen, kirkegårdsleder Eva Nødskov, administrationsleder Gitte Fensman ref.

Dagsorden:

1. Velkomst og sang, v/Inge Frandsen (10 min.) Inge Frandsen bød velkommen

2. Godkendelse af dagsorden, v/Inge Frandsen Dagsorden godkendt.

3. Valg til nedenstående poster v/Inge Frandsen (B 15 min.) A: Formand (skriftlig afstemning) Valgt: Nicklas Lauritzen med 14 stemmer B: Næstformand (skriftlig afstemning) Valgt: Inge Frandsen med 14 stemmer. C: Kontaktperson Valgt: Bodil Ladegaard D: Kasserer Valgt: Jørgen Rasmussen E: Kirkeværge Valgt: Jens-Ole Ankjær, F: Bygningskyndig Valgt: Knud Sørensen G: Tegningsberettigede Valgt: Formand Nicklas Lauritzen og næstformand Inge Frandsen Inge Frandsen takkede Lars Nørding for det store arbejde han har lagt i menighedsrådet i sin tid som formand.

4. Beslutning om Harevej 23 skal være tjenestebolig med eller uden tjenestekontor v/Rasmus Kolding (B 10 min.) Det besluttes med 13 stemmer, at Harevej 23 skal være tjenestebolig uden tjenestekontor. Èn stemte imod og èn hverken for eller imod.

5. Orientering om salg af Svalevej 6 samt status på Harevej 23 v/Rasmus Kolding (O 10 min.) Rasmus Kolding orienterede om salget af Svalevej 6 samt status på Harevej 23. Der bliver åbent hus for menighedsrådet på Harevej 23 den 19. december kl. 14-16.

6. Menighedsrådsmøder 2018 / forslag til mødedatoer v/Inge Frandsen jf. bilag 1 (B 5 min.) Februar mødet ændres til den 20. fortsat i Højvangen. Maj mødet ændres til den 24. på Kirkebakken. Revideret plan udsendes.

7. Indsamlingsliste 2018 v/Kristian R. Skovmose (jf. punkt 5 i vedlagte FU referat (bilag 2) (B 5 min.) Det besluttes, at indsamlingslisten behandles på menighedsrådsmødet i januar. Indtil da samles ind til samme formål som i 2017. (Julehjælpen, Kirkens Korshær og Bibelselskabet) Forslag til indsamlingsformål sendes til Kristian R. Skovmose. Pause (10 min.)

8. Orientering vedr. arbejdet med temadagen (februar 2018) ang. gudstjenesteform og liturgi v/Inge Frandsen (O 10 min.) Erling Andersen hjælper med processen. Der afholdes formøde med deltagelse af FU og præsterne den 18. januar 2018. Der søges eventuel inspiration hos præsterne i Ry. På Gellerup Sogns hjemmeside findes et dokument som tillige kan bruges til inspiration. Selve temadagen er fastlagt til den 1. marts 2018 kl. 16-19 i Højvangen.

9. Orientering fra præsterne v/præsterne (O 10 min.)
Kristian R. Skovmose orienterede vedr. en FUV konference omhandlende mennesker med særlige behov samt møde med migrantmenigheden i sin egenskab af kontraktpræst. Udvalget vedrørende fornyelse af hjemmesiden har haft opstartsmøde.
Line Rudbeck er medforfatter på en bog omhandlende udviklingshæmmede og sorg. Udkommer inden længe.
Heidi Torp minder om, at der er Landsindsamling til Kirkens Korshær søndag den 26. november. Der arbejdes videre på muligheden for et samarbejde med Det opsøgende team for de socialt udsatte. Starter ny sorggruppe for voksne med børn den 12. december. Stafet for livet igen i 2018, datoerne er fastsat til den 26. og 27. maj. I samarbejde med Stilling Sogn får vi i september 2018 besøg af Charlotte Rørth. Peder K. Roulund fratræder med udgangen af december 2017. Der er udarbejdet udførlig log til brug for overlevering til den nye præst.
Peder K. Roulunds sidste gudstjeneste 31. december kl. 15.

10. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 16. november 2017 er vedlagt jf. bilag 2 v/Inge Frandsen (O 10 min.)
Inge Frandsen orienterede vedrørende de forestående prøveprædikener.
Temadag for alle medarbejdere er gennemført med stor succes den 9. november.
Der har fra menigheden været forespørgsel om julearrangement i Højvangen.
Til Folkekirkens Nødhjælp er der i alt indsamlet 2.500 kr.
Alle 3 hjertestartere er nu monteret synligt og tilmeldt Trygfonden.
Lamper ved Skanderup Kirke er udskiftet til energivenlige lamper.
Konsulentrunde vedrørende forsatsvinduer i Skanderup Kirke er gennemført. I løbet af få dage kommer der OK fra Stiftet til at fortsætte processen.
Forespørgsel vedrørende mulighed for fast P-plads ved kirkecenter Kirkebakken blev behandlet. Dette er ikke muligt.

Lukket punkt. 11. Lukket punkt: Orientering om personaleforhold v/Bodil Ladegaard (O 5 min.) Bodil Ladegaard og Gitte Fensman orienterede om personaleforhold.

Ordinært menighedsrådsmøde

Onsdag, den 26. oktober 2017 kl. 19:00 - 21:00

i Kirkecenter Kirkebakken

Afbud: Lars Nørding, Tove Brøndum Jensen, Rasmus Kolding, Peder Kjærsgaard Roulund, Kirsten Brix Lauridsen, Erik Ancher, Anny D. Jessen.

Tilstede: Menighedsrådet: Sonja Dygaard, Inge Frandsen , Bodil Ladegaard, Nicklas Lauritzen, Birthe Meto, Karen­ Bodil Ravn, Christian Pårup, Jørgen Rasmussen, Jens-Ole Ankjær, Carl Erik Rasmussen, Joan Brøgger, Lone Temnæs, Nancy Jeppesen, Christina Ryberg, Leif Sørup.

Stedfortrædere: Anette Vennervald ankom kl. 19.35 og er derfor ikke indkaldt officielt. Sognepræster: Line Rudbeck, Heidi Torp, Kristian R. Skovmose ankom kl. 19.25. Andre: Medarbejderrepræsentant Lene L. Thorvaldsen, kirkegårdsleder Eva Nødskov, administrationsleder Gitte Fensman, kordegn Hanne Vinholt Ridal.

1. Velkomst og sang, v/lnge Frandsen (10 min.) Velkomst

2. Godkendelse af dagsorden, v/lnge Frandsen Dagsorden blev godkendt

3. Valg til formand og næstformand - resterende valgperiode v/lnge Frandsen (B 5 min.) Inge Frandsen blev enstemmigt valgt, til formand Bodil Ladegaard blev valgt med 14 stemmer, 1 blank til næstformand Underskriftsberettiget: formand Inge Frandsen og næstformand Bodil Ladegaard.

4. Godkendelse af budget 2018 v/Jørgen Rasmussen jf. bilag 1 (B 10 min.) Endelig budget 2018 for Skanderborg Sogn, cvr 79462217, afleveret den 24-10-2017 07:17 er hermed godkendt.

5. Fremlæggelse af revisionsprotokollat 2016 v/Jørgen Rasmussen jf. bilag 2 (0 5 min.) Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2016 er forelagt menighedsrådet den 26. oktober 2017. Menighedsrådet har taget protokollatet til efterretning.

6. Fremlæggelse af kvartalsrapport pr. 30.09.17 v/Jørgen Rasmussen jf. bilag 3 (0 5 min.) Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 er fremlagt og godkendt af menighedsrådet.

7. Orientering vedr. køb og salg af præstebolig v/lnge Frandsen (0 10 min.) Svalevej 6 er klargjort til salg. Der er indhentet tilbud på renovering af køkken og badeværelse på Harevej 23. Det forventes at det budgetterede beløb kr. 150.000 ikke overskrides.

8. Procedure vedr. præsteansættelse v/lnge Frandsen (0 10 min.) Inge Frandsen gennemgik procedure og tidsplanen for præsteansættelse. 1. stedfortræder er indtrådt som følge af Lars Nørdings sygemelding. 2. og 3. stedfortræder læser ansøgninger og deltager i orienteringsmøde. Stedfortræderne deltager i indstillingsmødet såfremt der er forfald i menighedsrådet

9. Orientering om kommende valg til formand , næstformand, kasserer, kirkeværge, kontaktperson og byggesagkyndig v/lnge Frandsen (0 5 min.) Inge Frandsen redegjorde for forretningsudvalgets overvejelser angående det kommende valg til formand, næstformand, kasserer, kirkeværge, kontaktperson og byggesagkyndig.

10. Godkendelse af personale- og lønpolitik for Skanderborg Sogn jf. bilag 4 v/Bodil Ladegaard (B 15 min.) Bodil Ladegaard gennemgik kort visioner, personale- og lønpolitik. Menighedsrådet godkendte personale- og lønpolitik for Skanderborg Sogn. Menighedsrådet foreslår, at der arbejdes hen imod en fælles lønpolitik for alle medarbejdergrupper samt en opdatering af sognets visioner og mål fra 2010.

11. Indsamlingsformål i forbindelse med reformationsgudstjenesten 29.10.17 v/Kristian R. Skovmose (B 5 min.) Kristian Skovmose opfordrede menighedsrådet til at godkende indsamlingsformål til projekt børn hjælper børn et samarbejde mellem FDF og Blå Kors i Grønland til gudstjenesten i Højvangen den 29.10.17. Det blev besluttet at fastholde vores indsamlingsformål: julehjælpen. Det besluttes at projekt børn hjælper børn kan indsamle under kirkefrokosten søndag den 29.10.17 i Kirkecenter Højvangen.

12. Orientering fra præsterne v/præsterne (0 10 min.) Heidi Torp orienterede om det nye Personsag og hvilke konsekvenser det får. Reformationsarrangementet har været givet mulighed for et tæt samarbejde medarbejderne på tværs. Peder Kjærgaard Roulund er fra den 14. november ansat på fuld tid i vores sogn indtil den 31. december 2017.10.26 Kristian Skovmose orienterede fra Sølund vedr. jubilæumsfejring. Line Rudbeck orienterede om reformationsprojekt.

13. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 19. oktober 2017 er vedlagt jf. bilag 5 v/lnge Frandsen (0 10 min.)
Jens-Ole Ankjær orienterede om projekt klimavenlig kirke i Skanderup Kirke.
Leif Sørup spurgte ind til afgørelse vedr. Gospelkorets Julekoncert.
Eva Nødskov orienterede om gartnernes grandækningskursus . I år blev vores gartnere en 2 og 3 plads. Sonja Dygaard og Karen-Bodil Ravn har fået tilladelse til at stå med indsamlingsbøssertil Folkekirkens Nødhjælp til det kommende kommunalvalg.
Det er fejlagtigt noteret fra FU møde den 19. oktober at forespørgsler om udlån af kirkerne skal videregives til kirkecenterudvalget. Fremadrettet skal disse forespørgsler i første omgang videregives til forretningsudvalget.
Retningslinjer for brug af kirkerne skal på et tidspunkt tages op i menighedsrådet.

Ref: Hanne Vinholt Ridal, kordegn

Ordinært menighedsrådsmøde

onsdag, den 20. september 2017 kl. 19:00 - 21:00

i Kirkecenter Kirkebakken

Afbud: Leif Sørup, Nancy Jeppesen, Christina Ryberg, Erik Ancher Tilstede: Menighedsrådet: Lars Nørding, Sonja Dygaard, Inge Frandsen, Bodil Ladegaard, Nicklas Lauritzen, Birthe Meto, Karen-Bodil Ravn, Christian Pårup, Jørgen Rasmussen, Jens-Ole Ankjær, Rasmus Kolding, Carl Erik Rasmussen.Tove Brøndum Jensen.
Stedfortrædere : Kirsten Brix, Joan Brøgger, Anette Vennervald, Lone Temnæs, Anny Jessen.
Sognepræster Line Rudbeck, Heidi Torp, Kristian R. Skovmose. Andre: Medarbejderrepræsentant Lene L. Thorvaldsen, kirkegårdsleder Eva Nødskov, administrationsleder Gitte Fensman, kordegn Hanne Vinholt Ridal.

Dagsorden:

1. Velkomst og sang, v/Lars Nørding (10 min.)
Velkomst 

2. Godkendelse af dagsorden, v/Lars Nørding
Dagsorden blev enstemmigt vedtaget.

3. Stillingtagen til fremtidig præstebolig i Højvangen v/Lars Nørding og Rasmus Kolding jf. bilag 1 (B 20 min.)
Lars Nørding orienterede kort om den igangværende proces omkring evt. salg af Svalevej og køb af ny præstebolig. Herefter forlod præsterne mødet. Rasmus Kolding gennemgik kort salgsopstillingerne og økonomien. Menighedsrådet besluttede enstemmigt at sælge Svalevej 6 og købe ejendommen Harevej 23.

4. Processen vedrørende præsteansættelse v/Lars Nørding, jf. bilag 2 (0 15 min.)
Lars Nørding orienterede omkring processen vedrørende præsteansættelse. Den tidligere udsendte tidsplan kan holdes. Der afholdes prøveprædikener den 28. og 29. november og indstillingsmøde den 30. november. Spørgerammen blev tilrettet og medsendes referatet.

5. Budget 2018 v/Jørgen Rasmussen, jf. bilag 3 (0 10 min.)
Jørgen Rasmussen gennemgik anlægsønsker til budget 2018 og tildelingen til Skanderborg Sogn.

20.20 Heidi Torp forlod mødet.

6. Fornyelse af hjemmeside v/Gitte Fensman, jf. bilag 4 (B 10 min.)
Gitte Fensman gennemgik medieudvalgets oplæg til etablering af ny hjemmeside pris ca. 25.000,­ engangsbeløb. Menighedsrådet besluttede at bevilge beløbet.

7. Fælles regnskabskontor v/Bodil Ladegaard (0 10 min.)
Bodil Ladegaard orienterede fra mødet om et fælles regnskabskontor i Skanderborg provsti. En evt. fælles regnskabsfunktion udskydes indtil 01.01,2019. Der arbejdes med en fælles løsning med interesserede sogne. Samtidig indstillede Bodil Ladegaard og Gitte Fensman at man forlænger Anette Marschalls vikariat indtil 31.12.2018.

8. Den fortsatte udviklingsproces med Erling Andersen v/Lars Nørding (B 10 min.)
Det blev besluttet at man arbejder videre med udviklingsprocessen med Erling Andersen med temaet gudstjenestepraksis .

9. Orientering fra præsterne v/præsterne (0 10 min.)
Line Rudbeck orienterede om frivillige fest, kulturrundtur for 5. og 6. klasser, og reformationsgudstjenesterne den 29.10.2017, konfirmationsforberedelse.
Kristian R. Skovmose orienterede om de opgaver som han p.t. har overtaget fra Lars Buch Viftrup, præstepraktikanter og bibler til Sølund.

10. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 13. september 2017 er vedlagt jf. bilag 5 v/Lars Nørding (0 10 min.)
Lars Nørding orienterede om møde med provsten vedr. vikar for Lars Buch Viftrup. Samt valget af poster til menighedsrådet i november.
Vedr. rensning af orglet i Skanderup Kirke nedsatte man et udvalg bestående af Gitte Fensman, Jens-Ole Ankjær og en repræsentant fra præstegruppen.
Rasmus Kolding orienterede kort om renovering af Banegårdsvej
Eva Nødskov orienterede vedr. temadag for alle medarbejdere.
Karen-Bodil orienterede om afholdt møde vedr. helhedsplanen for Skanderup Kirkegård. Landskabsarkitekten hedder Anne Virum Skaarup.
Jens-Ole Ankjær orienterede om køleanlægget i Skanderup Kirkegårdskapel. Angående forsats vinduer i Skanderup Kirke, så det trækker ud.
På vegne af Heidi Torp orienterede Hanne V. Ridal om det nye tiltag i personregistrering.

Ref. Hanne Vinholt Ridal

                                                  Ordinært menighedsrådsmøde

 Tirsdag, den 22. august 2017 kl. 19:00 - 21:00

i Kirkecenter Højvangen

Afbud: Tove Brøndum Jensen, Nancy Jeppesen, Annette Vennevald Eva Nødskov,

Tilstede: Menighedsrådet: Lars Nørding, Sonja Dygaard, Inge Frandsen, Bodil Ladegaard, Nicklas Lauritzen, Birthe Meto, Karen-Bodil Ravn, Joan Brøgger, Christian Pårup, Jørgen Rasmussen, Kirsten Brix, Lone Temnæs, Anny Jessen, Jens-Ole Ankjær, Rasmus Kolding, Carl Erik Rasmussen, Leif Sørup, Christina Ryberg, Erik Ancher. Sognepræster: Line Rudbeck, Heidi Torp, Lars Buch Viftrup, Kristian R. Skovmose. Andre: Medarbejderrepræsentant Lene L. Thorvaldsen, administrationsleder Gitte Fensman, kordegn Hanne Vinholt Ridal.

Dagsorden:

1. Velkomst og sang, v/Lars Nørding (10 min.) Velkomst

2. Godkendelse af dagsorden, v/Lars Nørding Dagsorden blev enstemmigt godkendt.

3. Godkendelse af kvartalsrapport v/Jørgen Rasmussen jf. bilag 1(B 10 min.) Halvårsrapporten blev enstemmigt godkendt.

4. Den videre proces omkring præsteansættelse
v/Lars Nørding (0 10 min.) Lars Nørding orienterede om embedsbeskrivelse, bopælspligt , ud- og indflyttersyn. Inge Frandsen deltager i indflytningssyn. Der bliver udfærdiget skema over ansøgere til brug for menighedsrådet. Lars Nørding gennemgik tidsplanen for præsteansættelse. Menighedsrådet tog orienteringen til efterretning.

5. Godkendelse af kommissorium for styregruppen ny Kirke Højvangen v/Rasmus Kolding jf. bilag 2 (B 15 min.) Rasmus Kolding gennemgik forslaget til kommissorium. Kristian R. Skovmoses bemærkninger om fokus på den teologiske vinkel inddrages ligesom de foreløbige overvejelser i kommissoriet. Det besluttedes, at Kristian R. Skovmose indtræder i styregruppen i stedet for Lars Buch Viftrup. Herefter blev kommissoriet godkendt.

6. Godkendelse af udviklingsplanen for Skanderup Kirkegård jf. bilag 3 v/Karen-Bodil Ravn (B 5 min.) Udviklingsplanen for Skanderup Kirkegård blev godkendt.

7. Processen omkring valg til provstiudvalg og stiftsråd den 30. august 2017 v/Lars Nørding (0 10 min.) Lars Nørding orienterede om processen om valg til provstiudvalg og stiftsråd. Lars Nørding opfordrede alle til at deltage i mødet i provstiet den 30. august i Hørning Sognegård.

8. Overførsel af puljer i ny forsøgsordning jf. bilag 4 v/Lars Nørding (B 10 min.) Et enigt menighedsråd kan godkende vedtægten på det afsluttende budgetsamråd den 5. september. Ordinært menighedsrådsmøde, fortsat Kl.20.30 kom Peder Kjærsgård Roulund og deltog i mødet. Der blev derfor en hurtig præsentationsrunde.

9. Orientering fra præsterne v/præsterne (0 10 min.) Heidi Torp orienterede om festivalkirke, konfirmandhold, landemode, kulturaften. Kristian Skovmose orienterede om præstetilknytninger til vores forskellige grupper, overtagelse af Lars Buch Viftrup hverv som praktikpræst. Line Rudbeck orienterede om et samarbejde med museet, kulturskolen og bibliotekerne samt 5. og 6. klasser fra byens skoler om Luther. Det foregår den 25. - 26. oktober i Slotskirken . Lars Buch Viftrup er glad for at være tilbage efter orlov og ferie. Der er en meditationsaften samt afskedsgudstjeneste tilbage med efterfølgende reception.

10. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 15. august 2017 er vedlagt jf. bilag 5 v/Lars Nørding (0 10 min.) Karen-Bodil gjorde opmærksom på sidste tilmelding den 1. sept. til studieturen den 10. sept. Jens-Ole Ankjær orienterede om forsats ruder til Skanderup Kirke samt projektet om luftfugthed i Skanderup Kirke. Lars Nørding takkede på menighedsrådets vegne Lars Buch Viftrup for hans engagement i sognet.

Mødet slut kl. 21.00

Ref. Hanne Vinholt Ridal, kordegn.

Ekstraordinært menighedsrådsmøde

tirsdag den 8. august kl. 19.00

 i Kirkecenter Kirkebakken.

Afbud: Lars Buch Viftrup, Leif Sørup, Tove Brøndum Jensen, Karen-Bodil Ravn, Joan Brøgger og Kristian R. Skovmose, Eva Nødskov

Tilstede: Menighedsrådet: Lars Nørding, Sonja Dygaard, Inge Frandsen, Bodil Ladegaard, Nicklas Lauritzen, Birthe Meto, Christian Pårup, Jørgen Rasmussen, Kirsten Brix, Lone Temnæs, Anny Jessen, Anette Vennervald, Jens-Ole Ankjær, Rasmus Kolding, Nancy Jeppesen, Carl Erik Rasmussen, Christina Ryberg, Erik Ancher. Provst Jacob Køhn Andersen. Sognepræster: Line Rudbeck, Heidi Torp. Andre: Medarbejderrepræsentant Lene L. Thorvaldsen, administrationsleder Gitte Fensman ref.

Dagsorden:

1. Velkomst og sang, v/Lars Nørding (10 min.) Velkomst med særlig velkomst til Jacob Køhn Andersen.

2. Godkendelse af dagsorden, v/Lars Nørding Dagsorden godkendt.

3. Godkendelse af embedsbeskrivelse, jf. bilag 1 v/Inge Frandsen (B 20 min.) Embedsbeskrivelsen for stillingen som sognepræst i Skanderborg Sogn godkendes.

4. Tidsplan jf. bilag 2 v/Lars Nørding (O 10 min.) Det forventes at tidsplan jf. bilag kan overholdes. Umiddelbart efter den 30. oktober udarbejder stiftet en liste over ansøgere. Listen samt ansøgningerne kan læses på kirkekontoret. Det er ikke tilladt at fjerne ansøgningerne fra kontoret.

5. Bopælspligt i forbindelse med ansættelse af ny præst v/Lars Nørding (B 20 min.) Menighedsrådet beslutter enstemmigt at opretholde boligpligten. Sognepræster samt provst deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

6. Anlægsønsker; model 1 eller 2 v/Jørgen Rasmussen jf. bilag 3 (B 5 min.) Menighedsrådet beslutter at tilslutte sig provstiudvalgets model 1. hvor menighedsrådet selv finansierer anlægsønskerne af de frie midler og samtidig får tilført kr. 500.000 til opsparing til ny kirke. Ved synet i juni måned konstateres det, at der ved graverbygningen Banegårdsvej 20 er et akut behov for renovering. Dette skønnes at beløbe sig til kr.150.000. Det besluttes at eftersende anlægsønske til provstiudvalget. Menighedsrådet retter henvendelse til provstiet med henblik på, at få tilpasset kommende syn til fristen for anlægsønsker.

7. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 1. august 2017 er vedlagt jf. bilag 4, bilag 5, bilag 6 og konstituering v/Lars Nørding (O 10 min.) Såfremt man ønsker at bestille forplejning i forbindelse med Folkekirkemødet den 26. august skal man tilmelde sig hos Gitte Fensman. Menighedsrådet afholder udgiften.

Referent Gitte Fensman, administrationsleder

Ordinært menighedsrådsmøde torsdag d. 22. juni 2017

kl. 19.00 - 21.00

Kirkecenter Kirkebakken.

Afbud: Tove Brøndum Jensen, Carl Erik Rasmussen, Lars Nørding, Christina Ryberg, Leif Sørup, Erik Ancker, Joan Brøgger, Heidi Torp, Lars Buch Viftrup, Lene Lundby Thorvaldsen og Eva Nødskov

Tilstede: Menighedsrådet: Sonja Dygaard, Inge Frandsen, Bodil Ladegaard, Nicklas Lauritzen, Birthe Meto, Christian Pårup, Jørgen Rasmussen, Karen-Bodil Ravn, Kirsten Brix, Lone Temnæs, Anny Jessen, Anette Vennervald, Jens-Ole Ankjær, Rasmus Kolding, Nancy Jeppesen. Sognepræster: Line Rudbeck, Kristian R. Skovmose Andre: Administrationsleder Gitte Fensman, kordegn Hanne Vinholt Kristensen, ref.

Revideret dagsorden

1. Velkomst og sang, v/Inge Frandsen (10 min.) Velkomst

2. Godkendelse af dagsorden, v/Inge Frandsen Menighedsrådet godkendte dagsordenen med ændring af punkt 12 fra beslutningspunkt til drøftelsespunkt samt tilføjelse af punkt 5 A.

3. Orientering fra Kirkesyn v/Inge Frandsen (O 5 min.) Inge Frandsen orienterede fra Kirkesynet, specielt om graverbygningen på Skanderup Kirkegård. Man forsøger, at rykke Kirkesyn til at foregå tidligere på året (marts/april).

4. Valg af kandidat til provstiudvalg v/Inge Frandsen (B 15 min.) Menighedsrådet besluttede at opstille Rasmus Kolding til Provstiudvalget. Henrik Larsen bliver opstillet som suppleant. Der er opstillingsmøde til provstiet den 30. aug. Kl. 19.00 i Hørning Sognegård.

5. DAP: Hvor findes referater fra diverse udvalgsmøder v/Gitte Fensman (O 10 min.) Gitte Fensman gennemgik kort hvordan man finder div. Udvalgsreferater på DAP. Der blev herefter udleveret en manual, som alle skal bruge til arkivering 5A. Menighedsrådet bekræftede med underskrift, at foreløbigt budget 2018 er afleveret den 13. juni 2017 kl. 15.42. Jf. bilag. Pause (10 min.)

6. Ens tryk på nye salmebøger (Skanderborg Sogn) v/Rasmus Kolding (B 5 min) Menighedsrådet besluttede at der fremover skal trykkes Skanderborg sogn på vores salmebøger.

7. Drøftelse af præstesituationen i forbindelse med Lars Buch Viftrups opsigelse v/Inge Frandsen (D 10 min.) Efter drøftelse i rådet enedes man om, at menighedsrådet støtter præsternes ønske om en vikarløsning frem til ansættelse af ny præst. Stiftet oplyser, at der p.g.a. travlhed først kan findes tid til orienteringsmøde i oktober. Indtil da skal der laves en embedsbeskrivelse og profil. Fu og præsterne laver et udkast til embedsbeskrivelse og profilen som behandles på et ekstraordinært menighedsrådsmøde den 8. august. Eksempel på tidligere embedsbeskrivelsen udsendes som inspiration med referatet af dagens møde.

8. Orientering fra præsterne v/præsterne (O 10 min.) Kristian R. Skovmose orienterede om møde med provsten den 28. juni, frivillige fest den 26. september og reformationsfejringen den 29. oktober, Luthers Käthe den 1. november, samt Den veloverståede gudstjeneste på Sølund og gudstjenesten på Øm kloster. Line Rudbeck efterlyste frivillige til deltagelse i Sogneudflugten den 5. juli Nancy Jeppesen og Karen-Bodil Ravn meldte sig.

9. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 15. juni 2017 er vedlagt jf. bilag 1 v/Inge Frandsen (O 10 min.) Stiftet har godkendt at Lars Buch Viftrup fratrædelse. Rasmus Kolding orienterede om kommissoriet fra styregruppen vedr. ny kirke. Der var 138 personer til kirkestafetten i Slotskirken. Der bliver afskedsreception for Lars Buch Viftrup den 3. september i KC Højvangen. Bodil Ladegaard orienterede vedr. en fælles regnskabsfunktion. Birthe Meto opfordrede til, at menighedsrådet fremadrettet bliver orienteret om evt. sygdom i personalegruppen.

10. Afklaring af deltagelse af kirkegårdsleder og administrationsleder i lukkede punkter v/Bodil Ladegaard (B 5 min.) Menighedsrådet besluttede at Gitte Fensman og Eva Nødskov, fremadrettet deltager i lukkede punkter.

11. Orientering om personaleforhold v/Bodil Ladegaard (O 15 min.) – lukket punkt.

12. Stillingtagen til bopælspligten på Svalevej v/Inge Frandsen (B 15 min.) – lukket punkt. Menighedsrådet besluttede at dette punkt ikke skulle være lukket punkt. Under drøftelsen fik alle menighedsrådsmedlemmer lov til at give udtryk for holdningen til bopælspligt/ikke bopælspligt. Der fremkom dog ingen klar konklusion.

Referent Hanne Vinholt Kristensen, kordegn

 Ordinært menighedsrådsmøde onsdag d. 23. maj 2017

 kl. 19.00 – 21.00 i Kirkecenter Højvangen.

Afbud: Jens-Ole Ankjær, Rasmus Kolding, Nancy Jeppesen, Joan Brøgger

Tilstede: Menighedsrådet: Sonja Dygaard, Inge Frandsen, Tove Brøndum, Bodil Ladegaard, Nicklas Lauritzen, Birthe Meto, Lars Nørding, Christian Pårup, Carl Erik Rasmussen, Jørgen Rasmussen, Karen-Bodil Ravn, Christina Ryberg, Leif Sørup, Kirsten Brix, Erik Ancker, Lone Temnæs, Anny Jessen, Anette Vennervald, Sognepræster: Line Rudbeck, Kristian R. Skovmose, Heidi Torp, Lars Buch Viftrup Andre: Administrationsleder Gitte Fensman, kirkegårdsleder Eva Nødskov, medarbejderrepræsentant Lene Thorvaldsen, kordegn Hanne Vinholt Kristensen, ref.

1. Velkomst og sang, v/Lars Nørding (10 min.) Velkomst

2. Godkendelse af dagsorden, v/Lars Nørding Dagsorden godkendt.

3. Kvartalsrapport 1. kvartal, jf. bilag 1 v/Jørgen Rasmussen (B 15 min.) Jørgen Rasmussen gennemgik kvartalsrapporten. Menighedsrådet godkendte kvartalsrapporten

4. Godkendelse af foreløbig budget 2018, jf. bilag 2 v/Jørgen Rasmussen (B 20 min.) Jørgen Rasmussen gennemgik Budget 2018. Menighedsrådet godkendte foreløbigt budget. Anlægsønsker afventer kommende provstiudvalgsmøde.

5. Status på regnskabs- og kordegnefunktionen v/Bodil Ladegaard (O 10 min.) Bodil Ladegaard orienterede om situationen for løsning af regnskabsopgaverne på kontoret. På den korte bane har man indgået aftale med LMO regnskabsåret ud, samt ansat en vikar for 5 måneder til at aflaste på kontoret. Efter det endelige budgetsamråd i september vil man se på mulighederne for en fælles regnskabsfunktion. Menighedsrådet beder Pernille Weldingh om at udarbejde en forklarende skrivelse vedr. den fælles regnskabsfunktion til sognene i Provstiet.

6. Nedsættelse af projektgruppe samt udarbejdelse af kommissorium i forbindelse med det nye kirkebyggeri v/Lars Nørding (B 20 min.) Forretningsudvalget foreslår at projektgruppen består af Nicklas Lauritzen, Rasmus Kolding, Inge Frandsen, Lars Nørding, Heidi Torp, Lars Buch Viftrup og Gitte Fensman som sekretær. Projektgruppen foreslås benævnt styregruppen. Lars Nørding indstillede til menighedsrådet at kommissorium udarbejdes i samarbejde med Erling Andersen. Menighedsrådet godkendte indstillingen.

7. Ændring af kommissorium for Frivilligudvalget og Medieudvalget, jf. bilag 3 v/Gitte Fensman (B 5 min.) Gitte Fensman forelagde ændringerne i kommissoriet for Frivillige og Medieudvalget. Ændringerne blev vedtaget.

8. Kollekt 2. pinsedag v/Kristian Skovmose (B 5 min.) Kristian Skovmose fremlagde 2. pinsedagsgudstjenesteudvalget ønske om, at ændre indsamlingsformålet denne dag til fordel for afholdelse af sommerlejr for flygtninge og mindre bemidlede. Der indsættes en notits i Uge-bladet. Menighedsrådet godkendte indsamlingen.

9. Menighedssamarbejde med Eisenach v/Kristian Skovmose (B 5 min.) Kristian Skovmose uddelte avisen som er blevet til på baggrund af turen til Skanderborg Kommunes venskabsby Eisenach, og fortalte kort om indtrykkene samt ideer som er turen har udviklet. Menighedssrådet vedtog at der arbejdes videre med et menighedssamarbejde med byen Eisenach.

10. Orientering fra præsterne v/præsterne (O 10 min.) Lars Buch Viftrup orienterede om reformationsjubilæet bl.a lukket arrangement arrangeret af Provstiet den 30. oktober. I Kulturhuset, folder blev omdelt. Menighedsrådet inviterer alle medlemmer, stedfortrædere samt personale. Sognet betaler for deltagelse. Gitte Fensman sender invitation ud og laver en samlet tilmelding. Sommerfest i Højvangen den 10. juni. Stafet for livet den 10 – 11 juni. Foredrag afholdt i KulturCafèen ved Benny Grey Schuster om kirkebyggeri. Søg moderne dansk kirkearkitekttur og find Benny Grey Schusters hjemmeside. Inge Frandsen opfordrede til, at Benny Grey Schuster kunne komme og holde foredrag for menighedsrådet. Heidi Torp opfordrede alle til at deltage i Stafet For Livet. Festivalkirken. Løbeklubben har henvendt sig og forespurgt om Skanderborg Sogns deltagelse i det Gule Løb til fordel for julehjælpen den 26. august. Heidi Torp sender mail rundt med datoen. Kulturnat i Slotskirken. Poul Raaby har indspillet en cd med koret NordSang og har rettet henvendelse om koraften itil Kulturnatten fredag den 15. september. Kristian Skovmose orienterede om frivillige til gudstjenesten på Sølund festivalen. Line Rudbeck fortalte at dåbskluden havde sin debut ved gudstjenesten søndag den 21. maj. Til stor glæde for både forældre og menighed. Der er en stor tilslutning til at stikke dåbskluden der er på nuværende tidspunkt 18 damer som strikker. Sundhedscentret har i en årrække kørt temaet ”Lær og takle”. De sidste 3 år har Line Rudbeck været inviteret med.

11. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 16. maj 201 er vedlagt jf. bilag 4 v/Lars Nørding (O 10 min.) Karen-bodil Ravn orienterede om Menighedsrådsforeningens Landsmøde. Gabrielprisen gik til filmen ”Der kommer en dag”. Inge Frandsen orienterede om kirkestafetten der foregår den 21. juni foregår i Slotskirken. Christian Pårup forespurgte om Menighedsrådsmødet den 23. august kunne flyttes af hensyn til Kirkestafetten som denne dato foregår i Fruering Kirke. Menighedsrådet besluttede at flytte mødet til den 22. august. Bodil Ladegaard opfordrede til at man aflyser gudstjenesten den 25. juni kl., 11.00 i Slotskirken af hensyn til afskedsreceptionen for Margit Rasmussen. Heidi Torp er i princippet imod at man aflyser gudstjenester. Efter en konstruktiv debat bordet rundt foreslog Lars Nørding, at man stemte om at bibeholde begge gudstjenester den 25. juni men aflyser kirkefrokosten i Slotskirken. Lars Nørding orienterede om henvendelse fra Ankerhus. Der er kirkesyn den 14. juni kl. 8 med tilmelding til kirkekontoret.

Referent Hanne Vinholt Kristensen.

Ordinært menighedsrådsmøde

Onsdag den 19. april 2017 kl. 19.00 – 21.00
 i Kirkecenter Kirkebakken.

Afbud: Anette Vennervald, kirkegårdsleder Eva Nødskov, Kristian R. Skovmose indtil kl. 20.20
Tilstede: Menighedsrådet: Jens-Ole Ankjær, Sonja Dygaard, Inge Frandsen, Tove Brøndum, Rasmus Kolding, Bodil Ladegaard, Nicklas Lauritzen, Birthe Meto, Lars Nørding, Christian Pårup, Carl Erik Rasmussen, Jørgen Rasmussen, Karen-Bodil Ravn, Christina Ryberg, Leif Sørup, Kirsten Brix, Joan Brøgger, Erik Ancker, Lone Temnæs, Anny Jessen, Nancy Jeppesen Sognepræster: Line Rudbeck, Kristian R. Skovmose efter kl. 20.20, Heidi Torp, Lars Buch Viftrup Andre: Administrationsleder Gitte Fensman, medarbejderrepræsentant Lene Thorvaldsen, kordegn Connie Eckholdt Andersen

1. Velkomst og sang, v/Lars Nørding (10 min.)
Velkomst

2. Godkendelse af dagsorden, v/Lars Nørding
Punkt 3 ændres. Kvartalsrapporten udsættes til maj mødet. Punkt 8 ændres sådan at lukket punkt 8 er Regnskabs- og kordegnefunktionen og lukket punkt 9 er ansættelse af kirketjener

3. Kvartalsrapport 1. kvartal, v/Jørgen Rasmussen (B 10 min)
Udsættes til maj møde.

4. Opfølgning på temamøde med Erling Andersen samt drøftelse af det videre forløb, jf. bilag 1 (D 60 min.) Jørgen Rasmussen redegjorde for antallet af nybygning af kirker i Danmark tilbage fra 1100-tallet. Mødedeltagerne udtrykte deres holdning til bygning af en ny kirke i Højvangen. Der er fuld tilslutning i rådet til et fortsat kirkebyggeri. Det besluttes at nedsætte en projektgruppe – hvem og hvad gruppen indeholder besluttes på mødet i maj 2017. Forretningsudvalget udarbejder et udkast til et kommissorium til næste menighedsrådsmøde. Projektgruppen skal bestå af 2 præster, 4 menighedsrådsmedlemmer/stedfortrædere og Gitte Fensman som sekretær. Ønske om deltagelse i projektgruppen meldes til Gitte Fensman inden 14 dage fra dato.

5. Orientering fra præsterne v/præsterne (O 10 min.)
Line Rudbeck: Daglige gøremål
Heidi Torp: Orientering på næste møde
Kristian Skovmose: Eisenach, deltaget på kursus, Roll-up i kirkerne og kirkecentrene i forbindelse med Luther året.
Lars Viftrup: I Århus med konfirmanderne. Snart konfirmationer.

6. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 6. april 2017 er vedlagt jf. bilag 2 v/Lars Nørding (O 10 min.)
Fin provsteindsættelse.

7. Orientering fra Provstiudvalget v/Henrik Larsen (O 20 min.)
Henrik Larsen orienterer om sammensætningen af provstiet og provstiudvalget. Provstiudvalget arbejder pt med sognenes budgetønsker for 2018. Orientering om processen i en provsteansættelse.

Referent: Connie Eckholdt Andersen, kordegn

Ekstraordinært menighedsrådsmøde den 28. marts 2017

 

 kl. 18.30 – 19.00 i Kirkecenter Højvangen.

Afbud: Nancy Jeppesen, Tove Brøndum, Rasmus Kolding

Tilstede: Menighedsrådet: Jens-Ole Ankjær, Sonja Dygaard, Inge Frandsen, Bodil Ladegaard, Nicklas Lauritzen, Birthe Meto, Lars Nørding, Christian Pårup, Carl Erik Rasmussen, Jørgen Rasmussen, Karen-Bodil Ravn, Christina Ryberg, Leif Sørup, Kirsten Brix, Joan Brøgger, Anette Vennervald, Erik Ancker, Lone Temnæs, Anny Jessen Sognepræster: Line Rudbeck, Kristian R. Skovmose, Heidi Torp, Lars Buch Viftrup

Andre: Administrationsleder Gitte Fensman, kirkegårdsleder Eva Nødskov, medarbejderrepræsentant Hanne Ortvad-Larsen, kordegn Connie Eckholdt Andersen

1. Godkendelse af regnskab for 2016, herunder disponering af overskud jf. bilag 1 v/Jørgen Rasmussen (B)

2. Godkendelse af budgetønsker 2018 jf. bilag 2 v/Jørgen Rasmussen (B)

Referent: Connie Eckholdt Andersen, kordegn  

Ordinært menighedsrådsmøde 21. marts 2017

kl. 19.00 – 21.00 i Kirkecenter Højvangen.

Afbud: Anny Jessen, Lone Temnæs, Erik Ancker.
Tilstede: Menighedsrådet: Jens-Ole Ankjær, Sonja Dygaard, Inge Frandsen, Tove Brøndum, Rasmus Kolding, Bodil Ladegaard, Nicklas Lauritzen, Birthe Meto, Lars Nørding, Christian Pårup, Carl Erik Rasmussen, Jørgen Rasmussen, Karen-Bodil Ravn, Christina Ryberg, Leif Sørup, Kirsten Brix, Joan Brøgger, Anette Vennervald, Nancy Jeppesen Sognepræster: Line Rudbeck, Kristian R. Skovmose, Heidi Torp, Lars Buch Viftrup
Andre: Administrationsleder Gitte Fensman, kirkegårdsleder Eva Nødskov, medarbejderrepræsentant Hanne Ortvad-Larsen, kordegn Connie Eckholdt Andersen

1. Velkomst og sang, v/Lars Nørding (10 min.) Velkomst og sang Godkendelse af dagsorden, v/Lars Nørding Dagsorden blev godkendt.

2. Godkendelse af regnskab for 2016, herunder disponering af overskud jf. bilag 1 v/Jørgen Rasmussen (B 10 min.)
Regnskab 2016 gennemgået og kommer til endelig godkendelse på et ekstraordinært menighedsrådsmøde den 28. marts 2017 kl. 18.30 i Kirkecenter Højvangen.

3. Godkendelse af budgetønsker 2018 jf. bilag 2 v/Jørgen Rasmussen (B 5 min.)
Gennemgået indkomne budgetønsker for 2018.

4. Orientering fra kirke- og kulturmedarbejder v/Hanne Ortvad (O 20 min.)
Orientering i ord og billeder om hvilke opgaver der udføres.

5. Uddannelse af frivillige jf. bilag 3 fra Århus Stiftsråd v/Hanne Ortvad (D/O 5 min.)
Stiftet og menighedsrådet afholder eventuelle udgifter. Eventuelle frivillige medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer, der ønsker at medvirke, kan kontakte Hanne Ortvad.

6. Ændring af Skanderup Kirkes Børne- og ungdomskor jf. bilag 4 v/Gitte Fensman (B 5 min.)
Forslaget om ændring af formen i børne- og ungdomskoret godkendes med den bemærkning om at kormedlemmer aflønnes ved deltagelse i gudstjenesterne, men ikke aflønnes for korprøver. Der kan evt. opspares til en fælles aktivitet.

7. Helhedsplan for Skanderup Kirkegård v/Karen-Bodil Ravn og Eva Nødskov (B 10 min.)
Der henvises til gennemgang af planen på MR møde 21. februar 2017 ved landskabsarkitekt Preben Skaarup samt bilag 1 fra samme dato Helhedsplanen er godkendt.

8. Personalehåndbog 1. udkast jf. bilag 5 v/Bodil Ladegaard (B 15 min.) Særligt det med rød tekst skal man forholde sig til.
Første udkast godkendt med enkelte ændringer som føres ind i håndbogen.

9. Afholdelse af gudstjenester hen over sommerperioden v/præsterne (B 5 min.)
Første halvdel af juni indeholder 1 søndag med 2 tjenester samt 1 søndag med 3 tjenester. Fra medio juni til medio august afholdes 2 tjenester pr. søndag.

10. Orientering fra præsterne v/præsterne (O 10 min.)
Kristian Skovmose: Opgave af biskop til at tilskynde arbejde med børn og unge med særlige behov. Konfirmandtur til Århus.
Line Rudbeck: Opstart af ny sorggruppe.
Heidi Torp: Studiekreds, daglige gode gøremål, sorggruppe for unge, besøg fra Cambodia (konfirmandaktion), meget debat om gudstjenester i forskellige forum, indvielse af messehagel søndag den 2. april. Gudstjeneste vejledning ligger nu i kirkerne – meld gerne tilbage til præsterne om brugen og funktionen.
Lars Viftrup: Stor maler workshop med konfirmander.

11. Gensidig orientering.
Referat fra FU møde den 14. marts 2017 er vedlagt jf. bilag 6 v/Lars Nørding (O 10 min)
Jakob Køhn Andersen blevet udnævnt som provst for Skanderborg Provsti med indsættelse i Hørning Kirke kl. 19.00 den 9. april 2017.
Sammenkomst i anledning af Ingrid Kristensen fratrædelse søndag den 30. april i Slotskirkens krypt. Indsamlet kr. 39.572,00 ved Folkekirkens Landsindsamling foruden bidragene indbetalt via MobilePay direkte til Folkekirkens Nødhjælp.
Palmesang i Skanderup Kirke med voksenkoret søndag den 9. april kl. 19.00.

Referent: Connie Eckholdt Andersen, kordegn

Ordinært menighedsrådsmøde 21. februar

Tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19.00 – 21.00 i Kirkecenter Højvangen.

Afbud: Bodil Ladegaard, Heidi Torp, Kristian R. Skovmose

Tilstede: Menighedsrådet: Jens-Ole Ankjær, Sonja Dygaard, Inge Frandsen, Tove Brøndum, Rasmus Kolding, Nicklas Lauritzen, Birthe Meto, Lars Nørding, Christian Pårup, Carl Erik Rasmussen, Jørgen Rasmussen, Karen-Bodil Ravn, Christina Ryberg, Leif Sørup, Kirsten Brix, Joan Brøgger, Anette Vennervald, Erik Ancker, Lone Temnæs, Anny Jessen, Nancy Jeppesen Sognepræster: Line Rudbeck, Lars Buch Viftrup
Andre: Administrationsleder Gitte Fensman, kirkegårdsleder Eva Nødskov, medarbejderrepræsentant Hanne Ortvad-Larsen, kordegn Connie Eckholdt Andersen

1. Velkomst og sang, v/Lars Nørding (10 min.) Velkomst og sang

2. Godkendelse af dagsorden, v/Lars Nørding Punkt 7 udgår. Kommer på dagsorden på et senere møde. Ellers er dagsorden godkendt.

3. Plan for Skanderup Kirkegaard jf. bilag 1 v/landskabsarkitekt Preben Skaarup (O 30 min) Preben Skaarup gennemgår Skanderup Kirkegård og arbejdet med helhedsplanen i ord og billeder.

4. Godkendelse af honorar til formand, kasserer, kirkeværge og kontaktperson, samt endelig godkendelse af dokument vedr. kørsel m.v. for MR medlemmer jf. bilag 2 v/Lars Nørding (B 10 min) Sammenfattet er nedenstående godkendt på menighedsrådsmødet: Formand, kontaktperson, kirkeværge og kassereren der modtager løn, kan modtage skattefri kørselsgodtgørelse efter statens takst for erhvervsmæssig kørsel. Derudover kan der ydes godtgørelse efter regning for printerpatroner, papir og porto o.l. Næstformand, formand for kirkeudvalget, formand for kirkecenterudvalg, formand for aktivitetsudvalg, formand for kirkegårdsudvalg og formand for kirkebladsudvalg kan udover kørselsgodtgørelse modtage skattefri godtgørelse, som i 2017 udgør kr. 2.350,00 årligt til telefonsamtaler og internet samt kr. 1.400,00 til administrative omkostninger, f.eks. printerpatroner, papir, porto m.v. Der kan kun ydes én godtgørelse pr. art selvom et medlem er formand for flere udvalg. Alle medlemmer og stedfortrædere, bortset fra dem der modtager skattefri godtgørelse, kan få dækket udgifter efter regning til printerpatroner. Papir kan afhentes på kirkekontoret. Kørselsgodtgørelse kan generelt udbetales for kørsel til møder, tilsyn m.v., men ikke til møder i menighedsrådet og til udvalgsmøder. Det bemærkes, at der ikke kan ydes godtgørelse for udgifter efter regning samtidig med, at udgifter refunderes med skattefri ydelser.

5. Den fortsatte proces med Erling Andersen jf. bilag 3 v/Lars Nørding (O 5 min) Præsterne kommer med et oplæg vedr. gudstjeneste ordningen. Erling Andersen kommer med et oplæg på et menighedsrådsmøde vedr. kirkebyggeri.

6. Orientering om mødet med Frivilligkoordinator Jette Engelbrecht fra Skanderborg Kommune v/Lars Nørding (O 5 min) Orientering om de positive drøftelser der fandt sted på mødet. Hanne Ortvad deltager sammen med Jette Engelbrecht på et møde, hvor andre kommunale og kirkelige medarbejder også deltager og drøfter samarbejde. Baby/ældre salmesang etableret på plejehjemmet Møllehjørnet en gang pr. måned, hvor Line Rudbeck og Hanne Ortvad deltager. Der er aftalt et nyt møde senere på foråret med Jette Engelbrecht.

7. Orientering fra kirke- og kulturmedarbejder v/Hanne Ortvad (O 20 min) Punktet udsat til senere

8. Orientering fra præsterne, v/præsterne (O 10 min.) Lars Buch Viftrup: Ny folder med Kulturcaféens program klar til omdeling. Line Rudbeck: Baby/ældre salmesang. Luther årets start fik en flot start i Krypten.

9. Nedsættelse af ansættelsesudvalg vedr. ansættelse af kirketjener v/Bodil Ladegaard (B 5 min) I Bodils fravær fremlægger Gitte Fensman Udvalget består af: Repræsentant for medarbejder – Lars Berså Kontaktperson – Bodil Ladegaard Administrationsleder – Gitte Fensman Sognepræst – Kristian Skovmose Tidsplan: Ansøgningsfrist 12. marts. Samtaler 17. marts. Ansættelsesdato 1. maj

10. Gensidig orientering. Referat fra FU møde den 14. februar 2017 er vedlagt jf. bilag 4 v/Lars Nørding (O 10 min)
Brev fra Stiftet om uddannelse af frivillige – Hanne Ortvad. Generalforsamling i Distriktsforeningen.
Kurser indenfor brugen af DAP’en hos Landsforeningen af Menighedsråd.
Epitafiet afhentet for reparation efter tyveri. Modtaget en ansøgning fra en gruppe kristne flygtninge fra Eritrea om at bruge Kirkecenter Højvangen som samlingssted for bøn og samvær.
Tove takker for lykønskning på fødselsdag.
Folkekirkens Nødhjælps Landsindsamling den 12. marts.

Referent: Connie Eckholdt Andersen, kordegn


Ordinært menighedsrådsmøde tirsdag d. 10. januar 2017

Afbud:

Tilstede: Menighedsrådet: Jens-Ole Ankjær, Sonja Dygaard, Inge Frandsen, Tove Brøndum, Rasmus Kolding, Bodil Ladegaard, Nicklas Lauritzen, Birthe Meto, Lars Nørding, Christian Pårup, Carl Erik Rasmussen, Jørgen Rasmussen, Karen-Bodil Ravn, Christina Ryberg, Leif Sørup, Kirsten Brix, Joan Brøgger, Anette Vennervald, Erik Ancker, Lone Temnæs, Anny Jessen, Nancy Jeppesen Sognepræster: Kristian Skovmose, Heidi Torp, Line Rudbeck, Lars Buch Viftrup Andre: Administrationsleder Gitte Fensman, kirkegårdsleder Eva Nødskov, medarbejderrepræsentantvikar Ditte Eriksen, kordegn Connie Eckholdt Andersen

1. Velkomst og sang v/Lars Nørding (O 10 min). Velkomst og sang.

2. Godkendelse af dagsorden v/Lars Nørding. Dagsorden godkendt.

3. Forretningsorden for Skanderborg Sogns menighedsråd jf. bilag 1, v/Lars Nørding (B 15 min). Gennemgået tilføjelserne til standard udgaven af forretningsorden og menighedsrådet vedtog den med tilføjelserne.

4. Vedtægt for valgt kasserer, jf. bilag 2, v/Lars Nørding (B 10 min). Menighedsrådet vedtager vedtægten for den valgte kasserer.

5. Bilag til regnskab instruks, jf. bilag 3, v/Jørgen Rasmussen (B 20 min). Menighedsrådet godkender regnskabs instruksen.

6. Valg af repræsentant for Skanderborg Menighedsråd til bestyrelsen i FDF Skanderborg-Stilling jf. bilag 4, v/Nicklas Lauritzen (B 5 min). Karen-Bodil Ravn fortsætter i 2017.

7. Orientering fra præsterne, v/præsterne (O 10 min).

Lars B. Viftrup: Orlov i uge 3 og 4 med efterfølgende ferie i uge 5, 6 og 7 2017. Ligeledes afholdes orlov i ugerne 26-33.Sognet er gået viralt – tjek sognets Facebook.

Kristian R. Skovmose: Medlemmer fra menighedsrådet søges til udvidelse af kontakt med tysk venskabsmenighed. Meld tilbage til Kristian. Den 9. februar kl. 16.00 i Slotskirken lanceres den Luther øl som er kommet i bryg i samarbejde med Klosterbryggeriet og Museum Skanderborg.

Heidi Torp: Mange arrangementer med rigtig mange deltagere i den forgangne tid. Ca. kr. 110.000 blev indsamlet til Julehjælpen 2016. Vejledningsgudstjeneste i februar. Stafet for Livet afholder møde for alle den 25. januar kl. 19.00 i Kirkecenter Kirkebakken. Sorggruppe for unge fortsætter.

Line Rudbeck: Ansøgningsfrist på provstestillingen er den 30. januar 2017. Sundhedscenteret er blandt de aktører som gerne vil i samarbejde med kirken. Den første sorggruppe for voksne over 65 afsluttes snart og et ny forløb starter sandsynligvis op i løbet af foråret.

8. Gensidig orientering. Der henvises herunder til vedlagte referater fra forretningsudvalgsmøder den 15. december 2016 samt 3. januar 2017, jf. bilag 5 v/Lars Nørding (15 min).

Brev fra Holger Nielsen med tak for opmærksomheden ved hustruens bisættelse. Tak fra konst. provst for opmærksomhed i forbindelse med sygdom.

Erling Andersen bruger lidt af menighedsrådets tema-lørdag den 14. januar på overvejelse af projektet ”bygning af ny kirke”. Karen-Bodil Ravn orienterer om Distriktsforeningen. Kirsten Brix takker for gaven i forbindelse med udtrædelse af menighedsrådet.

Referent: Connie Eckholdt Andersen, kordegn 


Næste menighedsrådsmøde

 

Mødedatoer for 2018

Tirsdag den 23. januar i Kirkecenter Højvangen

Tirsdag den 20. februar i Kirkecenter Højvangen

Torsdag den 22. marts i Kirkecenter Kirkebakken

Tirsdag den 24. april i Kirkecenter Højvangen

Torsdag den 24. maj i Kirkecenter Kirkebakken

Torsdag den 21. juni i Kirkecenter Højvangen

Tirsdag den 21. august i Kirkecenter Kirkebakken

Onsdag den 26. september i Kirkecenter Højvangen

Torsdag den 25. oktober i Kirkecenter Kirkebakken

Tirsdag den 27. november i Kirkecenter Kirkebakken

Alle møder starter kl. 19.00 og tilstræbes at være færdige kl. 21.00