Kirkegårdstakster

Omkostningsbaserede kirkegårdstakster

(Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1.januar 2011)

Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler for beregning af gebyrer.

Kirken er derfor forpligtet på omkostningsbaserede priser, som betyder, at vi skal opkræve den pris der rent faktisk er forbundet med ydelsen på kirkegården. Til gengæld må taksterne ikke overstige de faktiske omkostninger der er forbundet med ydelserne.

Provstiudvalget er ansvarlig for, at der udarbejdes ensartede priser på kirkegårdene i provstiet.

Provstiudvalget har fastsat kirkegårdstaksterne på baggrund af undersøgelser af personaleomkostninger, tids- og materialeforbruget på udvalgte kirkegårde i provstiet. Samtidig har vi sammenlignet vores takster med andre provstiers takster samt vejledende udregninger fra Kirkeministeriet.

Nogle kirkegårde oplever store stigninger i taksterne. Det skyldes at taksterne ikke har været reguleret efter løn og prisniveau i årevis. Man har altså i mange år haft alt for lave takster, som slet ikke har svaret til udgifterne, hvilket har forårsaget store underskud på kirkegårdsdriften.

I den nye lovgivning skelnes der mellem "skal" ydelser og "kan" ydelser. "Skal" ydelser kan være gratis, hvorimod "kan" ydelser ikke må være gratis.

Erhvervelse af gravsted - "skal" ydelse
Provstiudvalget har fastsat, at "skal" ydelser som erhvervelse af gravsted og gravkastning skal være gratis for folkekirkemedlemmer, men der betales et mindre beløb for forlængelse af brugsretten.

Taksten for ikke-folkekirkemedlemmer skal svare til de faktiske omkostninger som er forbundet med erhvervelse af gravsted og begravelse, herunder gravkastning og arbejdsløn.

Provstiudvalget finder det væsentligt at fastholde, at folkekirkemedlemmer kan regne med, at de med deres kirkeskat har erhvervet sig en gebyrfri plads på kirkegården. 
Desuden er det vigtigt at bevare vores kirkegårde som fælles kulturelle områder, hvorfor der heller ikke i taksterne betales for etablering og vedligeholdelse af fællesarealer.

Renholdelse og vedligeholdelse af gravsteder - "kan" ydelse 
Taksterne for renholdelse, udplantning af forårs- og sommerblomster, grandækning og omlægning af gravsteder er den samme for folkekirkemedlemmer og for ikke­ folkekirkemedlemmer.

Fredningsperiode 
I forbindelse med at taksterne bliver ensartede i provstiet har provstiudvalget samordnet fredningstiderne, så de er ens i hele Skanderborg provsti.

Fredningstiden for kister er 25 år og 12 år for urner.

Kirkegårdstaksterne er fastsat af provstiudvalget og er gældende for hele Skanderborg provsti fra den 1. januar 2011.

Information til brugerne

Kirkegårdene

 Alle kirkegårdene i Skanderborg provsti tilhører folkekirken. Det vil sige, at det er de lokale menighedsråd, der står for driften af kirkegårdene.

Begravelsesformer 
Der er to begravelsesformer for vore kirkegårde: urnebegravelse og kistebegravelse. Fælles for begge begravelsesformer er, at både urner og kister kan nedsættes i fællesplæne (anonym), fællesplæne med navneplade eller i et individuelt gravsted. Urner og kister kan nedsættes på samme gravsted.

Fredningstid 
Fredningstiden for en urne er 12 år og 25 år for kister. Det betyder, at der i denne periode ikke kan nedsættes andre urner eller kister på denne ene gravplads.

På individuelle gravsteder med mere end 1plads, kan der i løbet af fredningstiden nedsættes kister og urner i de øvrige gravpladser på gravstedet.

Gravstedsaftalen kan forlænges udover fredningstiden.

Hvordan erhverves et gravsted?
Det lokale menighedsråd er ansvarlig for, at der er begravelsespladser til alle sognets indbyggere - også dem som ikke er medlemmer af folkekirken.

Man har ret til at blive begravet på kirkegården i det sogn, hvor man bor. 
Man kan dog også blive begravet på en anden kirkegård, som man har et særligt tilhørsforhold til - fx hvis nære slægtninge er begravet på kirkegården.

Anmodning om begravelse på anden kirkegård rettes til sognepræsten eller kirkekontoret idet pågældende sogn.

Gravstedsbrev 
Til et gravsted hører et "gravstedsbrev". Gravstedsbrevet er en skriftlig aftale mellem menighedsrådet og gravstedsejeren - typisk en af de nærmeste pårørende.

Ren- og vedligeholdelse af gravstedet
Ens for gravpladser i fællesplæne og gravsteder i fællesplæne med navneplade er, at det er obligatorisk at tegne et "legat" i fredningsperioden. Et "legat" er en aftale om ren- og vedligeholdelse af gravpladsen eller gravstedet. Vedligeholdelsen omfatter slåning af græs og kantklipning ved navneplade samt jordopretning ved jordsætning.

Ren- og vedligeholdelse af individuelle gravsteder kan enten varetages af gravstedsejeren selv, eller man kan tegne et legat. Vedligeholdelsesstandarden skal leve op til standarden fastsat for kirkegården.

Hvad får man, når man tegner et legat på et individuelt gravsted?
Når man tegner et legat forpligtes kirkegården til at varetage ren- og Vedligeholdelsen af gravstedet. Legatet kan tegnes til også at omfatte grandækning af gravstedet og udplantning af forårsløg, forårs- og sommerblomster.

Der betales ikke arveafgift af beløb, som indbetales til legater. Prisen for et legat er dagstaksten multipliceret med det antal år legatet tegnes. Det vil sige, at man sparer de årlige prisstigninger i hele legatets løbetid.

Hertil får man ekstra ydelser som omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.

Andre ydelser som pålægning af kranse eller blomster til højtider eller på bestemte mindedage, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravstedet, vedligeholdelse af gravmindet med indskrift o. lign., kan varetages af kirkegården mod særskilt betaling.

Kirkegårdens vedtægt 
Hver kirkegård har sin egen vedtægt, som nærmere beskriver brugen af den enkelte kirkegård samt indeholder ordensregler. Vedtægten for den enkelte kirkegård kan rekvireres på det lokale kirkegårdskontor eller ved henvendelse til kirkeværgen. 
Se kontaktoplysninger i dit sogns kirkeblad eller på sognets hjemmeside.